Právě probíhá údržba a update webu, omlouváme se za potíže.

Politika IMS spoločnosti DITON

Účelom spoločnosti DITON je vyrábať a dodávať kvalitné betónové výrobky pre vonkajšiu architektúru, tak aby sme v maximálnej možnej miere uspokojili potreby a požiadavky našich zákazníkov, a tým im prinášali dobrý pocit z úžitkovej a estetickej hodnoty ich diela.

Organizácia sa zaväzuje zaistiť dobré stabilné pracovné prostredie a podmienky pre zvyšovanie spokojnosti pracovníkov; ďalej podporovať internú komunikáciu formou prerokovania a spoluúčasti, výchovy, školenia a výcviku pracovníkov vrátane rozvoja zodpovedností a právomocí s cieľom porozumieť v organizácii vzájomným súvislostiam potrieb a očakávaní; vytvárať povedomie o politike a cieľoch integrovaného manažérskeho systému (IMS), tak aby sa pracovníci mohli účelne podieľať na tvorbe, zavádzaní, udržovaní a zlepšovaní všetkých oblastí IMS.

V postupoch IMS bude vedenie spoločnosti presadzovať neustále zlepšovanie systémov manažmentu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálneho manažmentu podľa ČSN EN ISO 14001:2016 a systému manažmentu bezpečnosti práce podľa ČSN ISO 45001:2018; bude pre to vytvárať podmienky a zdroje umožňujúce realizáciu politiky IMS, plnenie záväzných požiadaviek, riešenie rizík, príležitostí a zmien; a bude pravidelne sledovať a preskúmavať a vyhodnocovať výkonnosť IMS.

Organizácia sa bude správať náročne voči svojim dodávateľom. Nekompromisné požiadavky na kvalitu, stanovené voči dodávateľom, budú vyvážené našou snahou umožniť vybraným dodávateľom perspektívu.

Organizácia si je vedomá zodpovednosti za efektívnosť systému environmentálneho manažmentu a bude trvalo dbať na dodržiavanie všetkých záväzných povinností (požiadaviek platnej legislatívy) a usilovať o trvalé zlepšovanie environmentálneho profilu a dosiahnutie rovnováhy medzi životným prostredím, organizáciou a jej ekonomikou z pohľadu plnenia potrieb v súčasnosti aj v budúcnosti vrátane motivácie pracovníkov k aktívnemu prístupu pri dodržiavaní týchto zásad.

Organizácia bude rozvíjať programy zamerané na neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zapojením všetkých pracovníkov do procesu určenia nebezpečenstva; a bude venovať pozornosť zaisteniu efektívnosti úloh prevencie rizík, a to predovšetkým s dôrazom na zaistenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

Naším cieľom je vyrábať a dodávať na trh kvalitné betónové výrobky a k tomu poskytovať komplexné služby tak, aby sme boli stále žiadaným dodávateľom. Chceme byť aj naďalej lídrom trhu s najväčším tržným podielom, ktorý v našom odbore udáva štandardy.

Našou víziou je byť v odbore vždy a vo všetkom skutočne najlepší, tzn. vyrábať najkvalitnejšie a najkrajšie výrobky a poskytovať tie najlepšie služby. Chceme byť právom nazývaní „Profesionáli na betónové výrobky“.

Petr Diviš, konateľ
Pavel Ouroda, konateľ

II_C04 priloha 1_Politika IMS DITON